New Document
Photo Gallery
.(337)(2016-07-08)
(788)()
(1)()
(2)()
ครงการศึกษาดูงานด้านการตลาดและด้านธุรกิจ(1)(2014-03-06)
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 57 สาขาวิชาการตลาดได้ดำเนินโครงการพิเศษทางการตลาด ณ โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก อ.เสริมงาม จ.ลำปาง(1)(2014-02-07)
ครงการบ่มเพาะนักการตลาด(1)(2014-02-22)
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้ดำเนินโครงการตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม(1)(2014-02-08)
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ Management Fair ครั้งที่ 7 ที่เซ็นทรัลลำปาง(1)(2014-01-31)
โครงการ Marketing Weapons(1)(2014-01-15)
กิจกรรมปีใหม่การตลาด เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 57 อาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีในสาขา มีการแลกของขวัญกัน และมีการรับประอาหารกลางวันร่วมกัน(1)(2014-01-08)
กิจกรรมรับปริญญา 2556(1)(2013-06-19)
เข้าร่วมกิจกรรม ASEANDay8สค2556(1)(2013-08-08)
โครงการพิเศษด้านการตลาด(1)(2013-07-10)
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม(1)(2013-07-30)

Photo Gallery ® Language Centre Lampang Rajabhat University