ผลงานการวิจัย

ผลงานการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2555

ลำดับที่
ชื่อผู้ทำผลงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน
ระดับ
วันที่สำเร็จ
บทคัดย่อ
1
อาจารย์อวัสดา บินโซดาโอะ ตัวแบบความคิดสร้างสรรค์ของนักการตลาดในเขตภาคเหนือ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปริญญาตรี 2555 Download
2
อาจารย์วิจิตรา แซ่ตั้ง แนวทางการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจโดยใช้กระบวนการทา งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปริญญาโท 2555 Download
3
อ.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษาสาขาวิช งานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์ ปริญญาตรี 2555 Download
4
อ.นุสรา แสงอร่าม การพัฒนาทักษะการเรียนของนักศึกษารายวิชาการตลาดเพื่ งานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์ ปริญญาตรี 2555 Download
5
อ.อวัสดา บินโซดาโอะ การพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอและเทคนิคการขายโดยใช้วิธ งานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์ ปริญญาโท 2555 Download
6
อ.วิจิตรา แช่ตั้ง ผลสัมฤทธิ์การบูรณาการโครงการบริการวิชาการสาขาวิชาก งานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์ ปริญญาตรี 2555 Download
7
อาจารย์วีรพร สุพจน์ธรรมจารี รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภ งานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์ ปริญญาโท 2555 Download
8
สาขาวิชา การตลาด การจัดการความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดของกลุ่มอาชีพและ งานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์ ปริญญาตรี 2555 Download
9
อ.พรนภา บุญนำมา การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้แนวคิดการตลาดเพื่อสิ่งแ งานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์ ปริญญาโท 2555 Download
10
อ.อวัสดา บินโซดาโอะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีข งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปริญญาโท 2555 Download

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง