ผลงานการวิจัย

ผลงานการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554

ลำดับที่
ชื่อผู้ทำผลงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน
ระดับ
วันที่สำเร็จ
บทคัดย่อ
1
อาจารย์วิจิตรา แซ่ตั้ง การมีส่วนร่วมวิเคราะห์ต้นทุนในงานวิจัยโดยนักศึกษาท งานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์ ปริญญาตรี 2554 Download
2
อาจารย์พรนภา บุญนำมา เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์ ปริญญาตรี 2554 Download
3
อาจารย์นุสรา แสงอร่าม การมีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาสา งานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์ ปริญญาตรี 2554 Download
4
อาจารย์อวัสดา บินโซดาโอะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรู งานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์ ปริญญาตรี 2554 Download
5
อาจารย์พรนภา บุญนำมา การพัฒนาองค์กรโดยใช้แนวคิดการตลาดสีเขียว งานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์ ปริญญาตรี 2554 Download
6
อาจารย์นุสรา แสงอร่าม แนวทางการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก งานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์ ปริญญาตรี 2554 Download
7
อาจารย์อวัสดา บินโซดาโอะ การศึกษาการดำเนินงานปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาผลิ งานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์ ปริญญาตรี 2554 Download

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง