รายงานข้อมูลสารสนเทศบุคคลกรประจำสาขา
รายงานข้อมูลสารสนเทศบุคคลกรประจำสาขา
จำนวนอาจารย์ประจำสาขาืทั้งหมด  8  คน
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.50    ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 87.50    ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.00

อาจารย์
6 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 คน
รองศาสตราจารย์
0 คน
ศาสตราจารย์
0 คน


อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 75.00    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 25.00    รองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00    ศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00