หลักสูตร
  คลิกเลือกสาขาวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดของหลักสูตร
จำนวนที่พบ 2 รายการ
ลำดับ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
วุฒิที่จะได้รับ
วันที่ สกอ. อนุมัติ
1
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)บธ.บ. (การตลาด)