รายงานงบประมาณ

รายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2554ลำดับ
รหัสกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
งบประมาณ
สถานะ
แผนดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
1
3
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
13,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
2
2
สนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนการสอน
20,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
3
1
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน
20,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
4
4
นิทรรศการเชิงวิชาการตลาด Marketing Fair
12,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
5
5
บ่มเพาะนักการตลาดรุ่นใหม่
3.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
6
6
สัมมนาเชิงวิชาการตลาด
5,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
7
7
ศึกษาดูงานด้านธุรกิจ
16,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
8
8
อบรมและส่งเสริมโครงการด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
3,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
9
9
สานฝันปันน้ำใจให้ ความรู้เพื่อบริการ
20,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
10
12
โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านฮ่องกอก
30,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
11
10
การตลาดเชิงปฏิบัติการ Practical marketing
20,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
12
11
โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะพื้นบ้านล้านนา
5,500.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
13
13
รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง
5,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
14
14
ศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์
10,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
15
15
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
3,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
16
16
จัดทำมาตรฐานการประกันคุณภาพ
4,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
17
17
โครงการจัดอบรมและส่งเสริมการจัดทำ โครงการด้านประกันคุณภาพ
3,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
18
18
สนับสนุนการจัดการ เรียนการสอน
10,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
19
19
งานวิจัยองค์ความรู้
60,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
20
20
งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
26,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
21
21
ผลงานวิจัยเชิงพื้นที่
32,000.00
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์