รายงานงบประมาณ

รายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555ลำดับ
รหัสกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
งบประมาณ
สถานะ
แผนดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
1
22
ศึกษาดูงานทางด้านธุรกิจ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
20000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
2
23
โครงการ Marketing Fairสาขาวิชาการตลาด
10000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
3
24
โครงการ Social Marketing
5000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
4
25
โครงการบ่มเพาะนักการตลาด
5000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
5
26
โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ (Practical Marketing)
25000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
6
27
โครงการค่ายอาสา จิตอาสา วจก.ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
20000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
7
28
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้วยวิถีล้านนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
25000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
8
29
โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการตลาด
16000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
9
30
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและสื่อการสอนสาขาวิชาการตลาด
30100
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
10
31
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
18000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์