รายงานงบประมาณ

รายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2554ลำดับ
รหัสกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
งบประมาณ
สถานะ
แผนดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
1
3
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
13000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
2
2
สนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนการสอน
20000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
3
1
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน
20000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
4
4
นิทรรศการเชิงวิชาการตลาด Marketing Fair
12000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
5
5
บ่มเพาะนักการตลาดรุ่นใหม่
3,000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
6
6
สัมมนาเชิงวิชาการตลาด
5000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
7
7
ศึกษาดูงานด้านธุรกิจ
16000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
8
8
อบรมและส่งเสริมโครงการด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
3000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
9
9
สานฝันปันน้ำใจให้ ความรู้เพื่อบริการ
20000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
10
12
โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านฮ่องกอก
30000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
11
10
การตลาดเชิงปฏิบัติการ Practical marketing
20000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
12
11
โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะพื้นบ้านล้านนา
5500
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
13
13
รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง
5000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
14
14
ศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์
10000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
15
15
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
3000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
16
16
จัดทำมาตรฐานการประกันคุณภาพ
4000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
17
17
โครงการจัดอบรมและส่งเสริมการจัดทำ โครงการด้านประกันคุณภาพ
3000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
18
18
สนับสนุนการจัดการ เรียนการสอน
10000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
19
19
งานวิจัยองค์ความรู้
60000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
20
20
งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
26000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
21
21
ผลงานวิจัยเชิงพื้นที่
32000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์